Příjemné ubytování na tradičním místě

nedaleko centra města Pardubice.

  • autokemppardubice
  • autokemppardubice
  • autokemppardubice

Ubytovací řád

1/ Ustanovení tohoto řádu je povinen dodržovat každý host ubytovaný v Autokempu Cihelna Pardubice. -Host je povinen řídit se pokyny pracovníků autokempu, dodržovat protipožární předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, zachovávat klid a zacházet šetrně s vybavením autokempu. -Ve sporných, nebo v tomto řádě neuvedených, skutečnostech rozhodne vedoucí kempu (recepční).

2/ V autokempu je poskytováno přechodné ubytování na dohodnutou dobu. V případě porušení ubytovacího řádu ze strany hosta, může provozovatel autokempu, nebo jím pověřená osoba, odstoupit od smlouvy i před uplynutím dohodnuté doby.

3/ Rezervační poplatek pro ubytování v mobilhomech a chatkách činí 40% z celkové částky za ubytování. Záloha je vratná při zrušení rezervace do 48 hodin před nástupem. Při pozdějším zrušení záloha propadá.

4/ Provoz v autokempu. - Provozní doba autokempu - od května do října - Otevírací doba – 7:00 – 22:00 - Při ubytování se před sedmou hodinou ranní je účtována také předešlá noc - Každý host musí být zapsán do knihy ubytovaných. K zapsání je každý povinen doložit průkazem totožnosti svá osobní data – příjmení, jméno, datum narození, číslo a sérii průkazu totožnosti, místo trvalého pobytu a uvést dobu ubytování. - Nezletilé osoby musí být pod dohledem rodičů či jiné zodpovědné osoby. - Parkování aut a karavanů na vyznačených místech. - Host je povinen dodržovat noční klid od 22:00 hod. - Host je povinen umístit Ubytovací kartu na vlastní auto, karavan, obytné auto či stan.

5/ Opuštění autokempu. - Host je povinen uvolnit pokoj/bungalov/místo nejpozději do 11: 00 hod, pokud se s pracovníkem autokempu nedohodl jinak. - Před opuštěním tohoto zařízení uvede návštěvník prostor do naprostého pořádku včetně svlečení ložního prádla. V případě zájmu si může návštěvník zakoupit službu ,,Úklid“, která na konci pobytu uvede prostor do požadovaného pořádku. Cena služby je 400,- Kč za Mobilhome a 200,- Kč za pokoj v chatce. 

6/ V prostorách autokempu není dovoleno: - Ubytování osob postižených infekčními chorobami, pod vlivem alkoholu a dalších omamných látek. - Kouření v objektech autokempu, tím je míněno: chatičky, bungalovy, sociální zařízení, kuchyňky. - Volné pobíhání zvířat. Majitel zodpovídá za škodu způsobenou zvířetem. - Používání loveckých zbraní, vzduchovek, poplašných pistolí, zábavné pyrotechniky a jiných výbušnin. - Používání otevřeného ohně (svíčky, kahany), rozdělávání táborových ohňů, kromě místa k tomu určeného. - Neoprávněně vstupovat do areálu Koupaliště Cihelna Pardubice, v případě porušení hrozí pokuta 500,-Kč/osoba a nucené ukončení ubytování v autokempu bez finanční náhrady.

7/ V chatkách dále není dovoleno: - Používat vlastní elektrospotřebiče, kromě spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holící strojek, fén na vlasy..). - Vaření a ohřívání jídel.

8/ Návštěvy v autokempu. -Návštěvy hostů jsou povoleny pouze po zapsání příchodu a následného odchodu do Ubytovací knihy v Recepci autokempu.

9/ Bezpečností a požární předpisy - Motorová vozidla musí být zaparkována tak, aby nebránila průjezdu rychlé záchranné služby, požárním a technickým vozidlům obsluhujícím areál autokempu. - Ve stanech je zakázáno používání otevřeného ohně - V případě vzniku požáru v některém z objektů je host povinen požár uhasit sám všemi možnými prostředky. V případě, že tento úkol není schopen zvládnout, zavolá vedoucího kempu, případně hasiče a rychlou záchrannou službu. - V případě úrazu návštěvníka poskytne vedoucí autokempu (recepční) první pomoc, případně přivolá lékařskou pomoc.

10/ Autokemp neodpovídá za zranění, případně poškození majetku návštěvníků, pokud by je prokazatelně nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby, pokud mu nebyly svěřeny do úschovy.